Bærekraftige energisystemer

Institution: 
Department: 
Topic: 
Semester: 
On demand: 
0
ECTS: 
10

 

Emnet gir en innføring i hvordan skaffe verden nok energi, som er sikker, tilgjengelig for alle og samtidig møter de globale klima- og miljøutfordringene.

 

Teknologisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse kobles gjennom forelesninger, institusjonsbesøk og tverrfaglig prosjektarbeid. Målet er å gi studentene et helhetlig bilde av hvordan energi produseres, distribueres og forbrukes, og hvordan nødvendige endringer i samfunnet kan bidra til å nå klimamålene fra FNs klimaavtale fra Paris i 2015.

Emnet gir en innføring i fornybare energikilder som sol, vind, vann og termisk varme, i tillegg til kunnskap om kjernekraft og fossile energikilder med CO2-håndtering. Forelesningene tar for seg tiltak for effektiv energibruk, samt dynamikken i energimarkedet. Ikke minst er det politiske og juridiske rammeverket for endringer av energisystemet sentralt.

I Norge er en betydelig del av de skadelige utslippene knyttet til transportsektoren og gjennom prosjektoppgaven i emnet vil studentene arbeide sammen i tverrfaglige grupper for å vurdere et bredt spekter av konsekvenser av alternative transportløsninger og energibærere, som batterier, hydrogen og biodrivstoff.

Emnet er tverrfaglig, og rettet mot studenter fra alle fakulteter og studieprogrammer og gir studentene gode muligheter for å samarbeide på tvers av fag. Eksempelvis kan fysikere og statsvitere jobbe sammen i prosjektgrupper som studerer energi- og klimaeffekten av ulike tiltak i transportsektoren.

Detaljert plan for Energi 4010- Bærekraftige energisystemer