Energiressursar og -forbruk

Institution: 
Topic: 
Semester: 
On demand: 
0
ECTS: 
10

UiB Physics and technology Energy ENERGI200 Autumn 10

Ulike energikjelder blir behandla. Fornybare energikjelder som solenergi, vindenergi, vasskraft, energi frå tidevatn og bølgjer, bioenergi og geotermisk energi står sentralt. I tillegg vil emnet ta for seg kjernekraft og fossile energikjelder saman med CO2-fangst og lagring. Berekningar knytt til analyse av ulike energisystem og vurdering av ulike energikjelder vil vere gjennomgåande for heile kurset. Emnet gir også ei oversikt over nasjonalt og internasjonalt energiforbruk og energiproduksjon, og projeksjonar framover i tid.